havo/vwo CKV nu

Recente publicaties mbt tot CKV h/v

1  Besluit van houdende wijziging van diverse uitvoeringsbesluiten voor het voortgezet onderwijs    

OCW, 2017, 40 pp. Nog vraagtekens bij de examen status van CKV? Raadpleeg  eerst dit document.

Handreiking SLO, nu online

3 ‘Het oude CKV HAVO/VWO Onderzocht’:  overzicht van de stand van zaken tot de zomer van 2017  

4 Present-exemplaren aanvragen van CKV Praktijkboeken?  Klik op de betreffende titel.

   Praktijkboek onderzoek     Praktijkboek film         Praktijkboek CZP     Praktijkboek beeldend     Praktijkboek bouwkunst

Selectie uit een PB bekijken? Onderzoek   Film  CZP   Beeldend   Bouwkunst

  studiedagen 2019

Het nieuwe CKV h/v in de praktijk

terugkomdag

4 april 2019, VU Amsterdam

Studiedag Bouwkunst CKV h/v

29 oktober 2019, VU Amsterdam

Inschrijven kan vanaf het voorjaar 2019.


Studiedag Film en TV CKV h/v 


Het nieuwe CKV havo/vwo, het tweede schooljaar

Alle havo en vwo scholen zijn vorig jaar in de vierde klas begonnen met het nieuwe CKV. 

Ruim 95.000 leerlingen op 501 havo/vwo scholen sluiten ook dit schooljaar het CKV examenprogramma af.

Zij krijgen les van ±1700 CKV docenten.

Vanaf 1 augustus 2017 geldt het geheel nieuw examenprogramma voor CKV op havo en vwo.   

De vernieuwing van CKV houdt in

-     compleet nieuwe eindtermen voor CKV

-     een afgerond eindcijfer dat meetelt voor het combinatievakcijfer

-        een nieuw PTA 

-     duidelijke regelgeving voor de overgang  

-      een examenstatus vergelijkbaar met maatschappijleer 

-       verdieping van de CAPs en de kunstdisciplines

-     motor van het vak: verdiepende, onderzoekende en activerende werkvormen 

 -    de grotere praktische onderzoeksopdracht van Domein C-       aansluiting met CKV/cultuureducatie in de onderbouw

-       het cultureel referentiekader (CZP) van de leerling als leidraad

-       inhoudelijke verschillen tussen havo en vwo

-     documentatie (kunstdossier)

 

Lesmateriaal voor het nieuwe CKV havo/vwo

De meeste CKV docenten maken de laatste jaren hun eigen lesmateriaal. Voor het nieuwe CKV zal dat niet anders zijn. Maar er zijn ook diverse aanbieders van aanvullend lesmateriaal en heuse methodes. Hieronder een overzicht.

1) Praktijkboeken Edumap Op verzoek van CKV collega’s en omdat ik het leuk vind maak ik werkboeken voor havo-vwo.

Het betreft goedkope, printing-on-demand werkboeken/invulboeken/cahiers voor de 4 examendomeinen. Deze ‘doeboeken’ bevatten basisinformatie, invulbladen en praktische formulieren voor de leerling. Alle praktijkboeken van edumap.nl staan los van methodes en lesinhouden. Ze zijn geschikt voor aanvulling op de eigen lesmaterialen, maar ook prima te gebruiken naast methodes van uitgevers zoals bijvoorbeeld Contrast, stART en Kunst uit het vuistje. 

Present-exemplaar van een praktijkboek aanvragen?  Onderzoek  CZP  Film  Beeldend  Bouwkunst

Selectie uit een PB bekijken?  Onderzoek  Film  CZP   Beeldend   Bouwkunst 

Van elke titel mag je kosteloos (met bronvermelding) enkele pagina’s  (maximaal 12) kopieren voor gebruik in de klas.   


2) Kunst uit het vuistje   

Deze digitale CKV methode is uniek. CKV helemaal digitaal, met alles erop en eraan. 

3) stART uitgeverij Lambo. 

De uitgever noemt het 'een gevarieerde en interdisciplinaire methode'. De methode is leverbaar.

4) Contrast uitgeverij Staal en Roeland. 

Een complete methode, met veel aandacht voor de dimensies en voor kunstbeschouwing. Nu leverbaar.

5) Lesmateriaal van de culturele instellingen.  Diverse culturele instellingen werken aan nieuw en vaak vernieuwend lesmateriaal voor de verdieping van CKV. Dit betreft vooral 'lesbrieven' voor de DISCAPs en suggesties voor de onderzoeksopdracht en mini-onderzoekjes.

Wellicht zijn er meer aanbieders van nieuwe CKV leermiddelen.  Laat het weten, want ik vermeld het graag op deze plaats.
CKV schema
CKV h/v krijgt een cijfer, besluit OCW

Nog vraagtekens bij de examen status van CKV? Doorzoek dit document van 40 pp voor het antwoord. 

Besluit van houdende wijziging van diverse uitvoeringsbesluiten voor het voortgezet onderwijs    

Citaten uit dit document, mbt CKV

Artikel III, onderdeel JJ (artikel 52 Eindexamenbesluit VO)

Deze wijziging houdt er rekening mee dat de beoordeling van CKV voortaan gebeurt met

een cijfer. CKV staat wel apart op de cijferlijst maar telt niet apart mee, want het zit in

het combinatiecijfer. Daarom valt die beoordeling voortaan onder het eerste lid,

onderdeel a: “de cijfers voor het schoolexamen en de cijfers voor het centraal examen”.

Het cijfer voor CKV wordt apart vermeld op de cijferlijst, evenals het combinatiecijfer.

De aanpassing van het vijfde lid regelt het niet vermelden van CKV op de vwo-cijferlijst

indien voor dat vak in het kader van het vwo-programma een vrijstelling is gegeven

omdat de kandidaat in het bezit is van een diploma havo.

Bij de wijzigingen is rekening gehouden met het inwerkingtreden op 1 augustus 2017

van artikel II, onderdeel N, subonderdeel 4, van het besluit van 4 juli 2014 


Artikel III, onderdeel JJ (artikel 52 Eindexamenbesluit VO)

Deze wijziging houdt er rekening mee dat de beoordeling van CKV voortaan gebeurt met

een cijfer. CKV staat wel apart op de cijferlijst maar telt niet apart mee, want het zit in

het combinatiecijfer. Daarom valt die beoordeling voortaan onder het eerste lid,

onderdeel a: “de cijfers voor het schoolexamen en de cijfers voor het centraal examen”.

Het cijfer voor CKV wordt apart vermeld op de cijferlijst, evenals het combinatiecijfer.

De aanpassing van het vijfde lid regelt het niet vermelden van CKV op de vwo-cijferlijst

indien voor dat vak in het kader van het vwo-programma een vrijstelling is gegeven

omdat de kandidaat in het bezit is van een diploma havo.

Bij de wijzigingen is rekening gehouden met het inwerkingtreden op 1 augustus 2017

van artikel II
afkortingen

·        CZP 1                Cultureelzelfportret (ook bekend als kunstautobiografie

·       CZP2                 De balans opmaken en reflecteren op je ervaringen met CKV

·       CAP                  Culturele activiteit van professionals (bij elke discipline hoort een CAP)

·       CA                     Alle culturele activiteiten, ook CAPs 

·       Vrije CA           Een ‘vrije CA’ is een individuele culturele activiteit, los van de verplichte DISCAPs. Mag nog wel.     

·       Discip               Discipline (er zijn 7 disciplines,  havo minimaal 3,  vwo minimaal 4)    

·       DISCAP            Discipline met bijbehorende CAP

·       Onderz             Grote onderzoeksopdracht (denk aan 15-25 slu’s)

·       Mini-onderz.    Mini-onderzoek (2-4 slu’s) slaat op open vragen/opdrachten bij de DISCAPs. 

·       Presen               Presentatie van het onderzoek

·       Doc                   Documentatie, meestal kunstdossier of cultuurdossier

·       Reflect              Reflecteren

·       Dimen               Dimensies of thema’s (hoeven niet in het schema) 

·       PA’s                   Praktische activiteiten (vanaf 2017 niet meer verplicht, maar mag nog wel)

·       PO’s                   Praktische opdrachten (examenonderdelen van veel vakken, kunnen ook een rol spelen in CKV)


Het nieuwe examenprogramma zal gelden  vanaf 2017-18, voor de leerlingen die dan in de vierde klas zitten.

CKV staat niet op zichzelf

Culturele en kunstzinnige vorming is een onderdeel van de leerlijn cultuureducatie

Het is van belang het nieuwe vak CKV op te nemen in het cultuurbeleidsplan van de school.  

 

Hoeveel tijd 'kost' CKV in de toekomst?

De studielast is gelijk gebleven. Voor havo is dat 120 uur, voor vwo 160 uur. Het nieuwe examenprogramma is gebaseerd op dit aantal uren.

 

Organisatie

 Op de meeste scholen staat CKV op het lesrooster.  Havo meestal 2 uur per week in de vierde klas.. In het vwo is dat gemiddeld bijna 3 uur, meestal ook alleen in 4 vwo, maar vaak ook nog in 5 vwo.  

havo gemiddeld 1.7 lesuur    vwo gemiddeld 2.3 lesuur

Gemiddeld geeft de CKV docent aan twee klassen les, maar er zijn ook docenten met veel meer klassen.

 EXAMENVAK op h:v 501  SCHOLEN


De meeste CKV docenten zijn bevoegd voor de beeldende vakken, met muziek en talen op de tweede en derde plaats.   1 op de 8 scholen geeft een bevoegde drama/theater docent CKV.  Er zijn bijna geen bevoegde dans of film docenten die CKV geven.

Het nieuwe examenprogramma  legt veel nadruk op de ‘actieve’  en reflectieve leerling.  Die  moet bij ten minste 3 of 4 verschillende disciplines culturele activiteiten van professionals ervaren en verdiepend verwerken.(DISCAPs)  Daarnaast moet er ook onderzoek naar een kunstzinnig onderwerp worden verricht. Reflectie staat centraal bij het CZP1 en het CZP2.

  Wie is erbij betrokken?

CKV is een verplicht examenvak voor alle havo en vwo leerlingen die geen klassieke talen in het examenpakket hebben. CKV kent een eigen PTA.   De CKV docenten zijn verantwoordelijk voor het examen en voor de beoordeling. Veel scholen hebben een aparte CKV sectie. Meestal betreft het docenten handvaardigheid, textiele werkvormen, tekenen, muziek, drama, dans, talen. Samen zijn deze collega's verantwoordelijk voor het geheel. Om de inhoud en organisatie van dit onderdeel goed af te stemmen is het van belang dat alle betrokken docenten goed zijn ingevoerd in de doelstellingen, didactiek en planning.


Voorbeeld van 5 courante CKV pta's

 De CKV sectie

Is er wel een sectie? Op sommige scholen is er maar 1 docent verantwoordelijk voor CKV.  Andere scholen kennen secties met 10 docenten

  CKV sites

kunstbende.nl

vonkc.nl Vereniging Onderwijs Kunst en Cultuur

handreikingschoolexamen.slo.nl/ckv

izi.travel/nl

kunstzinnig.nl

CKV op Facebook:    CKV Inspiratie Public Group | Facebook  

 

 

Algemeen

docentenplein.nl

leraar24.nl

storyboardthat.com

blogger.com

creatiefdenken.com

maakeenlipdub.nl

ckvmeesterproef.blogspot.com

creativecreativity.com

fotobabble.com


Diversen

Google Arts & culture

Worldpress.com

Blogspot

Creativecommons

Bottlesmoker

Re:vive

Howlround

Xplosief

Collage

Edutopia

podbean

 

 

Een digitale (kunst)dossier

Evernote 

Glogster

iBooks

Weebly

Emodo

 

Een website maken als kunstdossier

Wix

Google Sites

Google classroom, nederlands

Google Classroom, apps


 Besluit van houdende wijziging van diverse uitvoeringsbesluiten voor het voortgezet onderwijs   

jonomul@me.com