CKV havo/vwo in de jaren 20

Basisdag CKV h/v, de praktijk 

6 juni 2023

plaats: Vrije Universiteit Amsterdam 

Model fictieve CKV school

Klaar voor de jaren 20?

Ruim 95.000 leerlingen op 501 havo/vwo scholen sluiten ook dit schooljaar - 2023 -het CKV examenprogramma af. Zij krijgen les van ±1700 CKV docenten.

CKV in de jaren 20 houdt in

*duidelijke eindtermen voor het examenvak CKV

*een afgerond eindcijfer dat meetelt voor het combinatievakcijfer

*een PTA dat voldoet aan de strengere PTA eisen

*duidelijke regelgeving voor de overgang

*een examenstatus vergelijkbaar met maatschappijleer

*verdieping van de CAPs en de kunstdisciplines in vier DISCAPs 

*motor van het vak: verdiepende, onderzoekende en activerende werkvormen 

*de grotere praktische onderzoeksopdracht van Domein C 

*een examenstatus vergelijkbaar met maatschappijleer

Schermafbeelding 2022-09-09 om 12.18.47


CKV studiedagen 2023

 

Basisdag CKV h/v, de praktijk 

6 juni 2023

plaats: Vrije Universiteit Amsterdam 2023


CKV vmbo moderniseert 

9 mei 2023

plaats: Vrije Universiteit Amsterdam 


Film in de CKV les

2023

Amsterdam: EYE filmmuseum


Bouwkunst in de CKV les

2023 

plaats:  Rotterdam, Het Nieuwe Instituut, museum voor architectuur 


Beeldend in de CKV les

2023

plaats: Rotterdam,  Het Depot Boijmans van Beuningen 

CKV afkortingen voor de jaren 20

 • ·  CZP 1            Cultureelzelfportret (ook bekend als kunstautobiografie
 • ·  CZP2             De eindbalans opmaken en reflecteren op je ervaringen met CKV
 • ·  CAP               Culturele activiteit van professionals (bij elke discipline hoort een CAP)
 • ·  CA                  Alle culturele activiteiten, waaronder ook CAPs
 • ·  Vrije CA          Een ‘vrije CA’ is een individuele culturele activiteit, los van de verplichte DISCAPs.
 • ·  Discip             Discipline (er zijn 7 disciplines, havo minimaal 3, vwo minimaal 4)
 • ·  DISCAP         Discipline met bijbehorende CAP
 • ·  Onderz          Grote onderzoeksopdracht (denk aan 15-25 slu’s)
 • ·  Mini-onderz.  Korte onderzoekende activiteiten
 • ·  Presen          Presentatie van het onderzoek
 • ·  Doc               Onderdeel van het PTA, meestal kunstdossier of cultuurdossier
 • ·  Reflect          Reflecteren
 • ·  Dimen          Dimensies of thema’s  
 • ·  PA’s              Praktische activiteiten (bijvoorbeeld eigen creatief werk naar aanleiding van CKV)
 • ·  PO’s             Praktische opdrachten (examenonderdelen van veel vakken, bij CKV bijv. Onder.)


Lesmateriaal voor het nieuwe CKV havo/vwo

De meeste CKV docenten maken nu hun eigen lesmateriaal.  Daarnaast zijn er ook diverse aanbieders van aanvullend lesmateriaal en zelfs heuse methodes. Hieronder een overzicht.

1) Praktijkboeken CKV 

Op verzoek van CKV collega’s en omdat ik het leuk vind heb ik (Jan Mulder) werkboeken voor havo-vw0 gemaakt.

Deze ‘doeboeken’ bevatten basisinformatie, invulbladen en praktische formulieren voor de leerling.  Ze zijn geschikt voor aanvulling op de eigen lesmaterialen, maar ook prima te gebruiken naast methodes van uitgevers zoals bijvoorbeeld het Cultuurkaart-dossier van CJPContrast, stART en Kunst uit het vuistje.

De losse praktijkboeken met invulbladen voor CKV havo-vwo worden veel gebruikt.  

Selecties uit deze boeken zijn meer dan 9000 keer gedownload.  

 PB Onderzoek       PB Film        PB CZP      PB Beeldend           PB Bouwkunst

 

1) Kunst uit het vuistje

Deze digitale CKV methode is uniek. CKV helemaal digitaal, met alles erop en eraan.

2) Cultuurkaart-dossier

Het nieuwe CJP Cultuurkaart-dossier is een digitale mix van een portfolio, een dossier en een tijdlijn. Het dossier helpt docenten om de culturele ontwikkeling van hun leerlingen te structureren en sluit aan bij de kaders en eisen die de docent, de school en de inspectie stellen.

3) stART uitgeverij Lambo.

De uitgever noemt het 'een gevarieerde en interdisciplinaire methode'.

4) Contrast uitgeverij Staal en Roeland.
Het betreft twee CKV methodes:
Contrast vmbo en Contrast havo/vwo. Voor TTO is er Contrast English edition.Vragen over SE cijfer voor CKV h/v?

Nog vraagtekens bij de examen status van CKV? Doorzoek dit document van 40 pp voor het antwoord.

Besluit van houdende wijziging van diverse uitvoeringsbesluiten voor het voortgezet onderwijs

Citaten uit dit document, mbt CKV

Artikel III, onderdeel JJ (artikel 52 Eindexamenbesluit VO)
Deze wijziging houdt er rekening mee dat de beoordeling van CKV voortaan gebeurt met een cijfer. CKV staat wel apart op de cijferlijst maar telt niet apart mee, want het zit in
het combinatiecijfer. Daarom valt die beoordeling voortaan onder het eerste lid, onderdeel a: “de cijfers voor het schoolexamen en de cijfers voor het centraal examen”. Het cijfer voor CKV wordt apart vermeld op de cijferlijst, evenals het combinatiecijfer.
De aanpassing van het vijfde lid regelt het niet vermelden van CKV op de vwo-cijferlijst indien voor dat vak in het kader van het vwo-programma een vrijstelling is gegeven omdat de kandidaat in het bezit is van een diploma havo.
Bij de wijzigingen is rekening gehouden met het inwerkingtreden op 1 augustus 2017 van artikel II, onderdeel N, subonderdeel 4, van het besluit van 4 juli 2014

Artikel III, onderdeel JJ (artikel 52 Eindexamenbesluit VO)
Deze wijziging houdt er rekening mee dat de beoordeling van CKV voortaan gebeurt met een cijfer. CKV staat wel apart op de cijferlijst maar telt niet apart mee, want het zit in
het combinatiecijfer. Daarom valt die beoordeling voortaan onder het eerste lid, onderdeel a: “de cijfers voor het schoolexamen en de cijfers voor het centraal examen”. Het cijfer voor CKV wordt apart vermeld op de cijferlijst, evenals het combinatiecijfer.
De aanpassing van het vijfde lid regelt het niet vermelden van CKV op de vwo-cijferlijst

indien voor dat vak in het kader van het vwo-programma een vrijstelling is gegeven omdat de kandidaat in het bezit is van een diploma havo.
Bij de wijzigingen is rekening gehouden met het inwerkingtreden op 1 augustus 2017 van artikel II

 

CKV staat niet op zichzelf
Culturele en kunstzinnige vorming is een onderdeel van de leerlijn cultuureducatie.
Het is van belang
het nieuwe vak CKV op te nemen in het cultuurbeleidsplan van de school.

Hoeveel tijd 'kost' CKV?

De studielast voor havo is 120 uur, voor vwo 160 uur. Het geldende examenprogramma is gebaseerd op dit aantal uren.

Organisatie

Op de meeste scholen staat CKV op het lesrooster. Havo meestal 2 uur per week in de vierde klas.. In het vwo is dat gemiddeld bijna 3 uur, meestal ook alleen in 4 vwo, maar vaak ook nog in 5 vwo.

Gemiddeld geeft de CKV docent aan twee klassen les, maar er zijn ook docenten met veel meer klassen.

De meeste CKV docenten zijn bevoegd voor de beeldende vakken, met muziek en talen op de tweede en derde plaats. 1 op de 8 scholen geeft een bevoegde drama/theater docent CKV. Er zijn bijna geen bevoegde dans of film docenten die CKV geven.

Het examenprogramma van de jaren 20 legt veel nadruk op de ‘actieve’ en reflectieve leerling. Die moet bij ten minste 3 of 4 verschillende disciplines culturele activiteiten van professionals ervaren en verdiepend verwerken.(DISCAPs) Daarnaast moet er ook onderzoek naar een kunstzinnig onderwerp worden verricht. Reflectie staat centraal bij het CZP1 en het CZP2.

Wie is erbij betrokken?

CKV is een verplicht examenvak voor alle havo en vwo leerlingen die geen klassieke talen in het examenpakket hebben. CKV kent een eigen PTA. De CKV docenten zijn verantwoordelijk voor het examen en voor de beoordeling. Veel scholen hebben een aparte CKV sectie. Meestal betreft het docenten handvaardigheid, textiele werkvormen, tekenen, muziek, drama, dans, talen. Samen zijn deze collega's verantwoordelijk voor het geheel. Om de inhoud en organisatie van dit onderdeel goed af te stemmen is het van belang dat alle betrokken docenten goed zijn ingevoerd in de doelstellingen, didactiek en planning.

De CKV sectie

Is er wel een sectie? Op sommige scholen is er maar 1 docent verantwoordelijk voor CKV. Andere scholen kennen secties met 10 docenten


De praktijk op school - CKV op 80 h/v scholen

 

 .   jonomul@me.com 2022