CKV-junior

Kunst en cultuur, oftewel culturele en kunstzinnige vorming, is vanaf 2006 een leergebied van de onderbouw waarvoor kerndoelen zijn geschreven.  Deze kerndoelen maken deel uit van het schoolaanbod van alle leerlingen van alle VO scholen in de eerste en tweede klas.  

Met de invoering van de 58 kerndoelen van de onderbouw in 2006-07 is cururele en kuntzinnige vorming - CKV - een verplicht onderdeel geworden voor alle leerlingen in klas 1 en 2.  

CKV-junior is een goede invulling van deze verplichte kerndoelen. Klik hier voor het cursusboek CKV-junior 2020

Een in het programma ingebedde kennismaking met verschillende kunstuitingen door bezoeken aan tentoonstellingen en uitvoeringen.

De bezoeken op school voorbereiden en de ervaringen te verwerken    


kerndoel 50

Culturele activiteiten 

De leerling leert op basis van enige achtergrondkennis te kijken naar beeldende kunst, te luisteren naar muziek en te kijken en luisteren naar theater-, dans- en filmvoorstellingen. 

kerndoel 51

Kunstdossier

De leerling leert met behulp van visuele of auditieve middelen verslag te doen van deelname aan kunstzinnige activiteiten.

kerndoel 52

Kunstdossier

De leerling leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk van anderen, waaronder dat van kunstenaars. 


Ervaringen vastleggen in een in een kunstdossier 


 
 

Reflectie vastleggen in een in een kunstdossier


Citaten over CKV junior (jaren 20)

'Bij CKV-junior krijgen de leerlingen in de onderbouw ieder jaar verschillende culturele activiteiten aangeboden'

'In de onderbouw is het vak CKV-junior geen apart vak maar geïntegreerd in projecten' 

 'in de eerste jaren CKV-junior en filosofie'

'Junior CKV is een samenwerking van de vakken Bevo, Muziek en ckv '

'De leerlingen krijgen een heldere kijk op de aanpak van het CKV in de bovenbouw, waarin de versmelting van de verschillend e kunstvakken vanzelfsprekend is'

'Vorige week deden alle brugklasleerlingen van tvwo/ath./havo mee aan de workshops in het kader van CKV-junior. De leerlingen konden kiezen uit hiphopdans, grafi@-portret, klei- animaAe-filmpjes, green screen en een stomme film maken'

'We krijgen op het NSG in de eerst en de tweede ckv-junior ‘

What's in a name? CKV by any other name would smell as sweet. 

Ook als je het iets anders noemt, zijn de kerndoelen verplicht. Daar moet elke school er iets mee doen. En is het verplicht om samenhang en een doorgaande leerwegen met zowel de basisschool en de bovenbouw te zoeken. 

Ckv-junior ithoughts


 
 CKV in de onderbouw

de volgende punten centraal:

-       de kerndoelen van het leergebied Kunst en cultuur

-       de culturele ervaringen en het cultureel referentiekader (CZK) van de leerling

-       een doorlopend cultuurdossier

-       aansluiting met CKV in de bovenbouw

-       een introductiemodule CKV

-       een cultureel zelfportret 

Kunst en cultuur, oftewel culturele en kunstzinnige vorming, is vanaf 2006 een leergebied van de onderbouw waarvoor kerndoelen zijn geschreven.  Deze kerndoelen maken deel uit van het schoolaanbod van alle leerlingen van alle VO scholen in de eerste en tweede klas.   

Het Ministerie van Onderwijs  stelt dat ‘een brede oriëntatie op kunst en cultuur het doel’ is van het leergebied kunst en cultuur. Opvallende zaken hierbij zijn onder meer dat alle leerlingen diverse culturele activiteiten moeten ondernemen en dat er sprake is van een cultuurdossier. De ‘gewone’ vakken zoals onder andere muziek, beeldende vorming en drama hebben meestal hun eigen plek in het lesrooster, maar naast het aanleren van elementaire vaardigheden per discipline zal er volgens de kerndoelen van het leergebied expliciet aandacht moeten zijn voor:

-     aansluiting met het basisonderwijs (daar spreekt men van ‘kunstzinnige oriëntatie’) en CKV in de bovenbouw van vmbo en havo/vwo.   Steeds vaker spreekt men van ‘CKV-junior’, als een brug naar CKV in de bovenbouw.

-       relaties leggen met andere vak- en leergebieden (bijvoorbeeld door middel van thematische of vakoverstijgende projecten)

-    leren om hun kunstzinnig werk op een toegankelijke wijze te presenteren aan anderen.  

 -       het kennismaken met de kunstzinnige en culturele uitingen van anderen. Dit geldt voor het werk van medeleerlingen, maar ook voor dat van professionele kunstenaars

 -       een in het programma ingebedde kennismaking met museum, concertzaal, filmzaal en theater

 -       kennis maken met verschillende professionele uitingen. Door voorbereiding van de bezoeken en de verwerking van de ervaringen ermee op school worden de bezoeken in het perspectief geplaatst van de doelen van het leergebied

-       leren, met behulp van visuele en auditieve middelen, verslag te doen van deelname aan kunstzinnige activiteiten (als toeschouwer en als deelnemer). Het verslag kan worden vastgelegd in het cultuurdossier.

 

CKV-junior, de fundamenten

 

Uitgangspunten zijn:

  • De 3 kerndoelen (inclusief karateristiek) van het leergebied kunst en cultuur
  • Samenhang en doorlopende leerlijn
  • Afstemming met bestaande kunstvakken in de onderbouw
  • De cultuurkaart
  • De uitgangspunten van Curriculum.nu


CKV-junior, beslispunten voor een teambespreking

1 Organisatie team: aparte sectie/werkgroep/projectgroep

2 Organistie inhoudelijk: welke vakken zijn er actief bij betrokken (of staat CKV-junior helemaal los van andere vakken)          

3 Hoeveel tijd moet een leerling aan CKV-junior besteden?

                    Klas 1

                    Klas 2

4 Contacttijd (lestijd) voor CKV-junior

                    Klas 1

                    Klas 2

5 De beoordeling van CKV-junior: cijfers, naar behoren, beschrijvend

6 Status van deze beoordeling

7 Cultuurdossier, doel en functie

8 Culturele activiteiten, doel en functie

9  Projecten

10  Introductiemodule/activiteiten

11  Cultureel zelfportret (CZP)

12 Aansluiting, afstemming met Nederlands, MVT,  andere leergebieden

13 Aansluiting CKV onderbouw – bovenbouw

14 Doelen en doelstellingen van CKV

15  Formatie (wat mag CKV-junior kosten?)

16 Budget (wat heb je nodig om je doelen te reliseren?)

   jonomul@me.com 2022