cultuurcoördinatie


 

Cultuurcoördinatie, de noodzaak

Wat valt er te coördineren?  

Worden de onderstaande zaken goed geregeld bij jou op school?

Zo niet, dan heb je misschien een cuco nodig.

I     doelstellingen van cultuureducatie (onder woorden brengen)

II       beleidsplan voor cultuureducatie (schrijven en bewaken)

III     het uitzetten en bewaken van de leerlijn cultuureducatie (waaronder ook CKV in onder en bovenbouw)

IV     het inventariseren van het huidige cultuuraanbod van de school

V    overleggen met de directie over deze zaken

VI   Iemand met actuele, inhoudelijke kennis te hebben van wat er op school gebeurt bij alle vakken ten aanzien van culturele activiteiten (dus ook de vakken waar cultureel erfgoed een rol speelt)

VII  een actueel overzicht van het cultuurbeleid vo van de overheid  

VII de organisatie en inzet van de Cultuurkaart regelen

IX  een budget en begroting voor cultuureducatie maken


Wil een school cultuureducatie goed op de rails krijgen en/of houden is het goed om dit  gecoördineerd aan te pakken. 

Maar wat moet deze persoon of personen nou precies doen? En waar moet ie beginnen? En hoeveel taakuren of formatie mag er tegenover staan? 

Dat hangt sterk af van welk cultuurscenario de school kiest.

Cultuurcoördinatie, de taken

Checklist Taken van de cuco en de schoolleiding   

Scenario 1: Basistaken, Aandacht voor wat wettelijk minimaal moet

Bij scenario 1 is er eerder sprake van een managementtaak dan een cultuurcoördinator. Hoewel er weinig inhoudelijke aanpassingen aan het onderwijsprogramma zijn, zorgt men voor een correct en realistisch gebruik van de nieuwe cultuurkaart of voor de inzet van andere financiële middelen. Ad hoc beslissingen worden vermeden en men loopt niet steeds achter de feiten aan.  Er wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de wettelijke kerndoelen en eindtermen van CKV in zowel onder- als bovenbouw en de kunstvakken.

80-120 klokuren per jaar

Scenario 2: Inhoudelijke taken, Cultuurcoördinatie met veel aandacht voor samenhang en leerlijnen

Scenario 2-scholen hebben aandacht voor inhoudelijke samenhang en doorgaande leerlijnen. Een cultuurbeleidsplan voor de komende jaren speelt een centrale rol. De Cultuurkaart wordt gebruikt voor nieuwe culturele initiatieven en om de leerlijnen en samenhang bij cultuureducatie te versterken.

160-280 klokuren per jaar

Scenario 3: Cultuur schoolbreed, Cultuurschool waar cultuureducatie mede de identiteit van de school bepaalt. Cultuurcoördinatie wordt gedragen door de directie en een cultuurteam

De 'cultuurschool' kiest duidelijk voor een culturele identiteit (zoals andere scholen zich profileren als technasium of sportschool). Cultuureducatie staat centraal in het curriculum en wordt actief gestimuleerd door de schoolleiding en bestuur. De school heeft dus veel te bieden op het gebied van kunst en cultuur. De cultuurcoördinator is iemand met een middenmanagementfunctie en is vooral ook een procesbegeleider en -bewaker.

280-600+ klokuren per jaar

 

Taken van de schoolleiding

(Deze taken gelden in meer of mindere mate bij alle drie scenario's)

  1. Langetermijnbeleid voor cultuureducatie ontwikkelen.
  2. Het (laten) schrijven van een beleidsplan cultuur.
  3. Een cultuurcoördinator benoemen.
  4. Een profielschets voor de cultuurcoördinator schrijven.
  5. Een takenpakket voor de cultuurcoördinator samenstellen.
  6. Formatie vrijmaken voor de cultuurcoördinator.
  7. De betrokken vaksecties stimuleren daar waar het nuttig is samen te werken.
  8. Een cultuurcommissie in het leven roepen.
  9. Zorgen dat de financiën goed geregeld zijn.


 

 Termen en begrippen voor de cuco

Op deze site gebruik ik vaak de afkorting 'cuco'. Dit slaat op de cultuurcoördinator, maar ook op cultuurcoördinatie. In de vorige eeuw was het even voor elke havo/vwo school verplicht om een kunstcoördinator (kuco) aan te wijzen. Deze persoon moest dan op kosten van de OCW een behoorlijke scholing volgen. De kuco was verantwoordelijk (samen met zijn/haar team van kunstmentoren) voor de gang van zaken rond CKV1, zoals CKV op havo en vwo toen werd genoemd. Met de invoering van de cultuurkaart moest de school iemand aanwijzen als cultuurkaartcoördinator: de cukaco.

De termen 'kunstcoördinator' en  'kunstmentor' hoor je niet vaak meer.

De cultuurcoördinator die nog maar net in functie is komt misschien nieuwe cultuureducatieve begrippen tegen. Voor een handig overzicht van deze begrippen, klik hier.
 

 

   jonomul@me.com 2022