Wat is cultuureducatie?

Cultuureducatie moet. Toch?


Verbreden, verdiepen, stimuleren, inspireren, motiveren, nieuwe ideeën, creatieve invallen, anders leren kijken, problemen oplossen, nieuwe inzichten krijgen, handvatten voor het leven aanreiken...

 

'Cultuuronderwijs staat voor mij voorop omdat het een belangrijke bijdrage kan leveren aan de vorming en ontwikkeling van het individu en onze samenleving'.  Minister Bussemaker

Cultuureducatie heeft te maken met...Cultuureducatie is ook...Cultuureducatie, goed voor de ontwikkeling van je eigen culturele referentiekader
Cultuureducatie is goed voor je zelfbewustzijn

In Cultuur in de spiegel  kan je hier alles over lezen.

images

 

Cultuureducatie is goed voor de ontwikkeling van je brein

Unknown


Interview met Mark Mieras, tekst Bina Ayer

Kunstgebouw magazine #2, November 2011

Enkele citaten uit dit interview:

“Kunst stimuleert tot ontwikkeling. Het is een slijpsteen voor onze hersenschors" 

Kunst is niet alleen leuk, maar ook belangrijk voor de ontwikkeling van de hersenen.

Beter gezegd: kunst is leuk omdat het zo goed is voor onze hersenen. Dat zegt

wetenschapsjournalist en auteur Mark Mieras. Hij pleit daarom voor een wezenlijke rol

voor cultuureducatie in het onderwijs.  

Lees het interview hier.


Unknown


Cultuureducatie is goed voor de ontwikkeling van je talenten.

Meervoudige intelligenties en cultuureducatie

De theorie over meervoudige intelligentie van Howard Gardner (1983, 1993) is bijzonder interessant voor CKV en cultuureducatie. 

Hieronder wat informatie over verschillende soorten intelligentie en wat dit voor het onderwijs kan betekenen. Voor meer informatie, klik hier.


Intelligentie wordt ook gezien als meer dan alleen  wat je meet met een IQ test.  Je kunt op verschillende manieren problemen oplossen en met de wereld omgaan. In dit verband is de theorie over meervoudige intelligentie van Howard Gardner (1983, 1993)  interessant. Gardner onderscheidt negen verschillende vormen van intelligentie.

 

Wiskundig-logisch of logisch-mathematische intelligentie

Logisch-mathematisch

Het vermogen om logisch te denken en redeneren; om getallen en symbolen mentaal te manipuleren  en om abstracte begrippen te hanteren en te creëren. 

Voorkeur voor:

rekenen, calculeren, begroten, redeneren, experimenteren, logica, getallen en symbolen, jaartallen.

Taalkundige of verbaal-linguistische intelligentie

Verbaal-Linguïstisch 

Het vermogen om gesproken en geschreven taal te begrijpen. Een gevoeligheid voor de betekenis van woorden en voor de verschillende functies van taal.

Voorkeur voor: 

lezen, praten, schrijven, kruiswoordpuzzels, verhalen, gedichten, grappen, discussiëren, debatteren.

Visueel-ruimtelijke intelligentie

Visueel/ruimtelijk

Het vermogen om ruimtelijke vormen en beelden waar te nemen en te reproduceren, mentaal te manipuleren en om nieuwe mentale beelden te creëren.

Voorkeur voor:

tekenen, knutselen, legpuzzels, ontwerpen, schetsen, inrichten, architectuur, foto's, navigeren,   grafische voorstellingen, schema's.

Lichamelijk-motorische of lichamelijk-kinesthetische…

Lichamelijk/kinesthetisch

Het vermogen om het eigen lichaam te gebruiken en te controleren. Het beheersen van de fijne en  grove motoriek.

Voorkeur voor:

gymnastiek, sporten, bewegen, dansen, choreografie, acteren, mime, lichaamstaal, jongleren,  handvaardigheid, knutselen.

Natuurgerichte of naturalistische intelligentie

Naturalistisch

Het vermogen om onderscheid te maken tussen verschillende (natuur)verschijnselen en deze tot in  detail kunnen classificeren.

Voorkeur voor:

analyseren van overeenkomsten en verschillen, milieu, flora en fauna, natuurlijke fenomenen,  verzamelen en classificeren, genieten van de natuur, natuurbescherming, ecologisch bewustzijn.

Interpersoonlijke intelligentie

Interpersoonlijk

Het vermogen om onderscheid te maken tussen verschillende individuen en hun stemmingen,  motieven en temperament. Communicatie- en inlevingsvermogen.

Voorkeur voor:

vrienden, feesten, leiden en organiseren, teamwerk, interactie, communiceren, samenwerken,  zorgen, conflicten oplossen, verplaatsen in anderen.

Intrapersoonlijke intelligentie

Intrapersoonlijk

Het vermogen tot zelfreflectie en zelfbewustzijn. Het vermogen om eigen gevoelens te onderscheiden  en te zien als drijfveer voor het eigen handelen.

Voorkeur voor:

zelfonderzoek, zelfkennis, dagboek bijhouden, fantaseren, dromen, filosoferen, in contact treden met  jezelf


Muzikaal-ritmische intelligentie

Muzikaal-ritmisch

Het vermogen om betekenis te ontlenen aan muzikale patronen, klanken en ritmes en deze kunnen creëren en reproduceren.

Voorkeur voor:

componeren, ritme en melodie, muziek lezen, maken of beluisteren, neuriën, zingen, fluiten, rappen.


Existentieel

Het vermogen om na te denken over de betekenis en zin van dingen en het leven.

Voorkeur voor:

 

filosofie, religie, maatschappelijke vraagstukken, kunst.Toelichting

Ieder mens is op meer fronten intelligent. Wel ontwikkelt ieder zich in een aantal intelligenties sterker  dan in de andere. En ‘sterk’ is daarbij een combinatie van vermogen en voorkeur. Dat zou je een  talent kunnen noemen. 

 

Het persoonlijke, unieke patroon van intelligenties is niet vast te leggen in een getal (IQ-cijfer), maar  is dynamisch en ontwikkelbaar. Zij het dat het potentieel aan intelligenties maar zelden volledig wordt  benut. Dit is ook cultuurafhankelijk: niet iedere cultuur hecht aan alle vermogens evenveel waarde.

Zo kenmerkt onze westerse cultuur zich door een sterk accent op verbaal-linguïstische en de logisch-  mathematische vermogens. 

 

Kunstbeoefening en –reflectie doet ook een beroep op andere vormen van intelligentie, zoals de  muzikale, de lichamelijk/kinesthetische, de ruimtelijk/visuele, de inter- en intrapersoonlijke en de existentiële intelligentie.

 

Cultuureducatie kan zeker dan ook bijdragen aan een bredere ontwikkeling van ieders intelligenties of talenten.  
Citataten over cultuur en cultuureducatie

Cultuur verrijkt. Het verdiept ons gevoelsleven, hat maakt onze samenleving hechter en stimuleert bedrijvigheid. En het heeft natuurlijk waarde in zichzelf.

Ik kies voor integraal cultuuronderwijs en geef niet langer voorrang aan bepaalde kunstdisciplines.

Ik zet de Cultuurkaart voor het voortgezet onderwijs voort. De Cultuurkaart komt vanaf 2021 ook beschikbaar voor het VSO. 

k heb extra geld beschikbaar gesteld voor filmonderwijs, museumbezoek door scholieren, muziekonderwijs en leesbevordering. Met het programma Cultuureducatie met kwaliteit, de Cultuurkaart, de VMBO-regeling en de MBO-card bereiken we alle leeftijden.

Minister van Engelshoven, uitspraken  in ‘Uitgangspunten  Cultuurbeleid 2021-2024'


Niet kennis, niet technologie, maar menselijke creativiteit is dé motor van de economie in de eenentwintigste eeuw.

Kunstbende


het economische belang van de creatieve en culturele sector (inclusief media) groter is dan vaak wordt gedacht. Met een toegevoegde waarde van 25,5 miljard euro (3,7 procent) aan het bbp is deze sector iets kleiner dan de bouwnijverheid maar tweemaal zo groot als de landbouw. De creatieve en culturele sector is bovendien goed voor zo’n 320 duizend banen, 4,5 procent van de totale werkgelegenheid. 

Kunsten 92, augustus 2019


 

Iedere Nederlander zou de mogelijkheid moeten krijgen om een basisniveau te bereiken wat betreft (historische) kennis en esthetisch beoordelingsvermogen op cultureel gebied, en in de eigen creatieve ontwikkeling. Cultuureducatie draagt ertoe bij dat iedereen de verschillende facetten van cultuur die hij of zij in het dagelijks leven tegen komt, kan onderkennen, interpreteren en begrijpen. 

 Raad voor Cultuur, 2003.


Cultuur houdt ook een spiegel voor en reflecteert op ontwikkelingen in de samenleving gebeurt. Cultuur speelt een belangrijke rol in het vormen en ontwikkelen van onze (nationale) identiteit en imago en kan ook bijdragen aan trots.

Minister Bussemaker, Cultuur beweegt, juni 2013 

 

Culturele vorming is meer dan ooit van belang, nu kinderen en jongeren opgroeien in een maatschappij die zich kenmerkt door enerzijds een culturele overvloed en anderzijds een cultureel tekort. 

Raad voor Cultuur & Onderwijsraad

   jonomul@me.com 2022